اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه می‌توانند برابر آئین‌نامه کتابخانه بدون دریافت کارت عضویت از کتابخانه استفاده نمایند.
سایر مراجعین اعم از دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها با ارائه کارت عضویت طرح غدیر امکان استفاده و امانت منابع را دارا بوده، و برای اعضای خارج از طرح غدیراستفاده از منابع فقط در محل کتابخانه و با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه امکان پذیر می باشد.