اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تکميلي پژوهشگاه مي‌توانند برابر آئين‌نامة کتابخانه بدون دريافت کارت عضويت از کتابخانه استفاده نمایند.
سایر مراجعین اعم از دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها با ارائه کارت عضویت طرح غدیر امکان استفاده و امانت منابع را دارا بوده، و برای اعضای خارج از طرح غدیراستفاده از منابع فقط در محل کتابخانه و با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه امکان پذیر می باشد.