مدیران

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  علی یوسفی آزیتا

  فوق لیسانس
  رئیس کتابخانه
  کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
  داخلی (102)

  کارشناسان

    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

    کرمانشاهی فاطمه

    لیسانس
    کارشناس مسئول
    کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
    داخلی (112)

    وثوقی کاریزی مریم

    لیسانس
    کتابدار
    کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
    داخلی (107)