مدیران

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  نعمتی منیژه

  فوق لیسانس
  رئیس کتابخانه
  کتابخانه و مرکز اسنادnemati@iiees.ac.ir
  داخلی (103)

  کارشناسان

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     علی یوسفی آزیتا

     فوق لیسانس
     کارشناس مسوول
     کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
     داخلی (102)

     کرمانشاهی فاطمه

     لیسانس
     کتابدار
     کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
     داخلی (112)

     وثوقی کاریزی مریم

     لیسانس
     کتابدار
     کتابخانه و مرکز اسنادmvosoghi@iiees.ac.ir
     داخلی (107)