مدیران

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  علی یوسفی آزیتا

  رئیس کتابخانه کتابخانه و مرکز اسنادa.yousefi@iiees.ac.ir
  داخلی (102)

  کارشناسان

   نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

   کرمانشاهی فاطمه

   کارشناس مسئول کتابخانه و مرکز اسنادkermanshahy@iiees.ac.ir
   داخلی (112)