هیات امنا

هیأت امنا عالی ترین رکن پژوهشگاه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هنچنین قانون نحوۀ انجام امور مالی و معاملاتی تعیین شده است.

وظایف و اختیارات هیأت امنا:

۱- تدوین و تصویب آیین‎نامه داخلی هیأت امناء،

۲- تصویب سازمان اداری پژوهشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط،

۳- بررسی و تصویب بودجه پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه پیشنهاد می‎شود،

۴- تصویب بودجه تفصیلی پژوهشگاه،

۵- تصویب حساب‎ها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه،

۶- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

۷- تصویب آیین‎نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط،

۸- کوشش برای جلب کمک‎های بخش غیردولتی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

۹- تعیین میزان پرداخت حق‎التحقیق، حق‎التدریس، حق‎الترجمه، حق‎التألیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

۱۰- بررسی و تأیید سیاست‎ها، اهداف و خط‎مشی‎های عملی و حدود فعالیت‎های پژوهشگاه و ارائه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

۱۱- بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه ارائه می‎شود.

مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه

– تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۲/۳۰

۱- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۱ و ۹۲؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۱ پژوهشگاه ؛

۳- تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۲ پژوهشگاه؛

۴- مجوز خرید خودروی مورد درخواست پژوهشگاه در سال ۹۲٫

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

۱- ارایه و تصویب ویرایش دوم برنامه راهبردی پژوهشگاه؛

۲- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۱ پژوهشگاه؛

۳- تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه در سال ۹۳؛

۴- تصویب اصلاحیه ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

۵- تعیین کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی کارکنان پژوهشگاه در سال ۹۲؛

۶- تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان دکترای انتقالی خارج از کشور به داخل؛

۷- تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین¬نامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی؛

۸- تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین¬نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی؛

۹- تمدید خدمت دوره پیمانی و رسمی آزمایشی چندتن از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

۱- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه ؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه؛

۳- تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه؛

۴- اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

۵- تعیین کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی کارکنان پژوهشگاه در سال ۹۳ و ۹۴؛

۶- تعیین کمک هزینۀ شرکت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در مجامع داخلی و خارجی؛

۷- تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پژوهشگاه؛

۸- اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده ۶۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی؛

۹- تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی؛

۱۰- دریافت شهریه برای دروس جبرانی، افتاده و مازاد از دانشجویان پژوهشگاه؛

۱۱- اخذ مجوز برای حفظ عنوان گروه پژوهشی «ژئوتکنیک لرزه ای» در پژوهشکده ژئوتکنیک، مطابق با تشکیلات تفصیلی مصوب پژوهشگاه و مشروط به داشتن مجوز شورای گسترش؛

۱۲- تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۳ پژوهشگاه؛

۲- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۴؛

۳- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۳ پژوهشگاه؛

۴- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۴ پژوهشگاه؛

۵- تصویب بخشنامه ابلاغی شماره ۶۵۲۹۴/۱۵ مورخ ۰۶/۰۴/۹۴ مرکز هیأت امنا (موضوع تفویض اختیار برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنا)؛

۶- افزایش یک تبصره ذیل ماده ۵۰ آیین­ نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه مبنی بر امکان دریافت سفته بعنوان ضمانت (برای معاملات جزئی و متوسط) با تشخیص رییس پژوهشگاه یا مقام مجاز وی؛

۷- اصلاحیه بند (د) تبصره ماده ۸۲ آیین­نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پژوهشگاه: امکان تغییر پستهای سرپرستی اعضای غیرهیات علمی (مانند رییس اداره و کارشناس مسئول)، در صورت عدم کارایی و بهره­ وری شاغل آن، بدون نیاز به اخذ رضایت عضو، از طریق تصویب موضوع در جلسه هیات اجرایی منابع انسانی و تایید رییس پژوهشگاه؛

۸- امکان تمدید مرخصی بدون حقوق مازاد بر ۴ ماه اعضای پیمانی و قراردادی با تشخیص رییس پژوهشگاه، فقط یکبار برای عضو و حداکثر تا پایان مدت قرارداد وی؛

۹- تسری مفاد ماده ۱۴(مأمور) و ماده ۱۵(انتقال) آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به اعضای پیمانی، به صورت یکطرفه از پژوهشگاه به سایر مؤسسات آموزش­ عالی، پژوهشی و فنّاوری دولتی و دستگاه­های اجرایی؛

۱۰- صدور مجوز استخدام برای دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی در پژوهشگاه.

هیات ممیزه

.هیأت ممیزه میان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، پژوهشگاه دانش های بنیادی و پژوهشگاه هوافضا مشترک می باشد و برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقا و ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی و تأیید امتیازات لازم، استفاده از فرصت مطالعاتی، بررسی وضعیت رکود علمی و … اعضای هیأت علمی تشکیل می گردد.
ریاست هیأت ممیزه مشترک بر عهده رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دبیرخانه آن زیر مجموعه گروه نظارت و ارزیابی این پژوهشگاه است.

شورای پژوهشگاه

شورای پژوهشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری مؤسسه براساس سیاست های کلان مصوب در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

اعضای شورای پژوهشگاه بر اساس آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری ابلاغی شماره ۳۸۱۶۳/۱۵/۹۰ مورخ ۳۱/۰۲/۹۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری عبارتند از:
– اعضای هیأت رییسه
– رؤسای پژوهشکده ها
– رؤسای مراکز تحقیقاتی
– دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبۀ علمی حداقل دانشیاری و دارای صلاحیت های مندرج در آیین نامه با انتخاب و حکم رییس

هیات رئیسه

هیأت رییسه پژوهشگاه بعنوان دومین رکن اجرایی باحضور رییس، معاونین و مدیر دفتر ریاست تشکیل می شود و نسبت به تعییـن خـط‎مشی هاي اجرایـی پژوهشگاه و هدایت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و عمرانی آن اقدام می نماید.