هیات امنا

هیأت امنا عالی ترین رکن پژوهشگاه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هنچنین قانون نحوۀ انجام امور مالی و معاملاتی تعیین شده است.

وظایف و اختیارات هیأت امنا:

1- تدوین و تصویب آیین‎نامه داخلی هیأت امناء،

2- تصویب سازمان اداری پژوهشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط،

3- بررسی و تصویب بودجه پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه پیشنهاد می‎شود،

4- تصویب بودجه تفصیلی پژوهشگاه،

5- تصویب حساب‎ها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه،

6- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

7- تصویب آیین‎نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط،

8- کوشش برای جلب کمک‎های بخش غیردولتی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

9- تعیین میزان پرداخت حق‎التحقیق، حق‎التدریس، حق‎الترجمه، حق‎التألیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

10- بررسی و تأیید سیاست‎ها، اهداف و خط‎مشی‎های عملی و حدود فعالیت‎های پژوهشگاه و ارائه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

11- بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه ارائه می‎شود.

مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه

- تاریخ تصویب  1396/12/07

1- موافقت با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

2- موافقت با بازخرید سنوات خدمت یک نفر از اعضای هیئت علمی سابق پژوهشگاه؛

3- موافقت با حذف سقف مأموریت 5 نفر از اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه (مازاد بر 120 روز) در سال 96 با عنایت به مأموریت خاص پژوهشگاه؛

4- تصویب اعتبار مورد نیاز برگزاری هشتمین کنفرانس بین ­المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله (SEE8)؛

5- تصویب دستورالعمل جهت ­دهی پایان­ نامه­ های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه (موضوع بخشنامه شماره 15/227690 مورخ 96/10/04 مرکز هیأت­ هاي امنا و هيأت­ هاي مميزه).

- تاریخ تصویب  1396/06/27

1- بررسی گزارش حسابرسی سال 95 پژوهشگاه؛

2- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال 96؛

3- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 95 پژوهشگاه؛

4- تصویب بودجه تفصیلی سال 96 پژوهشگاه؛

5- تعیین سهیمه استخدامی اعضای هیئت علمی پیمانی تا پایان سال 98؛

6- موافقت با تعویق بازنشستگی یک نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

7- موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی 6 نفر از اعضای غیرهیئت علمی قراردادی پژوهشگاه به پیمانی؛

8- موافقت با بازخرید سنوات خدمت یک نفر از اعضای هیئت علمی سابق پژوهشگاه؛

9- صدور مجوز استخدام یک نفر نیروی قراردادی موقت برای واحد حفاظت فیزیکی پژوهشگاه؛

10- تصویب آیین­ نامه مالی-معاملاتی پژوهشگاه برای اجرا از تاریخ 96/07/01؛

11- تعیین میزان هزینۀ دریافتی از پذیرفته ­شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری متقاضیان.

- تاریخ تصویب  1395/08/15

1- بررسی گزارش حسابرسی سال 95 پژوهشگاه؛

2- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال 95؛

3- بررسی و تصویب نمودار سازمانی پژوهشگاه؛

4- موافقت با تأسیس شرکت دانش­ بنیان پژوهشگاه؛

5- موافقت با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

6- موافقت با بازخرید سنوات خدمت دو نفر از اعضای هیئت علمی سابق پژوهشگاه؛

7- تعیین میزان فوق­العاده مدیریت رییس پژوهشگاه؛

اصلاح 14 بند/ تبصره/ ماده آیین­ نامه استخدامی اعضای هیأت علمی»، از تاریخ 95/01/01 به استناد بخشنامه­ های 15/87599 مورخ 95/04/29 و 15/26997 مورخ 95/02/15 مرکز هيأت­هاي امنا و هيأت­هاي مميزه و در اجرای مفاد مادۀ 122 آیین­ نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

8- تعیین ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان غیرهیأت علمی؛

9- اصلاح بند ج ماده 4، پیوست شماره 4 آیین­ نامۀ مالی معاملاتی(دستورالعمل نحوۀ نگهداری اموال).

- تاریخ تصویب  1395/01/06

1- بررسی گزارش حسابرسی سال 94 پژوهشگاه؛

2- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 94 پژوهشگاه؛

3- تصویب بودجه تفصیلی سال 95 پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب  1394/07/15

1- بررسی گزارش حسابرسی سال 93 پژوهشگاه؛

2- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال 94؛

3- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 93 پژوهشگاه؛

4- تصویب بودجه تفصیلی سال 94 پژوهشگاه؛

5- تصویب بخشنامه ابلاغی شماره 65294/15 مورخ 94/04/06 مرکز هیأت امنا (موضوع تفویض اختیار برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنا)؛

6- افزایش یک تبصره ذیل ماده 50 آیین­ نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه مبنی بر امکان دریافت سفته بعنوان ضمانت (برای معاملات جزئی و متوسط) با تشخیص رییس پژوهشگاه یا مقام مجاز وی؛

7- اصلاحیه بند (د) تبصره ماده 82 آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پژوهشگاه: امکان تغییر پست های سرپرستی اعضای غیرهیات علمی (مانند رییس اداره و کارشناس مسئول)، در صورت عدم کارایی و بهره­ وری شاغل آن، بدون نیاز به اخذ رضایت عضو، از طریق تصویب موضوع در جلسه هیات اجرایی منابع انسانی و تایید رییس پژوهشگاه؛

8- امکان تمدید مرخصی بدون حقوق مازاد بر 4 ماه اعضای پیمانی و قراردادی با تشخیص رییس پژوهشگاه، فقط یکبار برای عضو و حداکثر تا پایان مدت قرارداد وی؛

9- تسری مفاد ماده 14(مأمور) و ماده 15(انتقال) آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به اعضای پیمانی، به صورت یکطرفه از پژوهشگاه به سایر مؤسسات آموزش­ عالی، پژوهشی و فنّاوری دولتی و دستگاه­ های اجرایی؛

10- صدور مجوز استخدام برای دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی در پژوهشگاه.

- تاریخ تصویب  1393/09/26

1- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال 1393 پژوهشگاه ؛

2- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1392 پژوهشگاه؛

3- تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال 1393 پژوهشگاه؛

4- اصلاح تبصره 3 ماده 55 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

5- تعیین کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی کارکنان پژوهشگاه در سال 93 و 94؛

6- تعیین کمک هزینۀ شرکت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در مجامع داخلی و خارجی؛

7- تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پژوهشگاه؛

8- اصلاح ماده 87 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده 61 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی؛

9- تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی؛

10- دریافت شهریه برای دروس جبرانی، افتاده و مازاد از دانشجویان پژوهشگاه؛

11- اخذ مجوز برای حفظ عنوان گروه پژوهشی «ژئوتکنیک لرزه ای» در پژوهشکده ژئوتکنیک، مطابق با تشکیلات تفصیلی مصوب پژوهشگاه و مشروط به داشتن مجوز شورای گسترش؛

12- تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه.

- تاریخ تصویب  1392/12/22

1- ارایه و تصویب ویرایش دوم برنامه راهبردی پژوهشگاه؛

2- بررسی گزارش حسابرسی سال 91 پژوهشگاه؛

3- تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه در سال 93؛

4- تصویب اصلاحیه ماده 57 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

5- تعیین کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی کارکنان پژوهشگاه در سال 92؛

6- تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان دکترای انتقالی خارج از کشور به داخل؛

7- تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین¬نامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی؛

8- تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین¬نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی؛

9- تمدید خدمت دوره پیمانی و رسمی آزمایشی چندتن از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه.

- تاریخ تصویب 1392/02/30

1- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال 91 و 92؛

2- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 91 پژوهشگاه ؛

3- تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال 92 پژوهشگاه؛

4- مجوز خرید خودروی مورد درخواست پژوهشگاه در سال 92.

هیات ممیزه

.هیأت ممیزه میان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، پژوهشگاه دانش های بنیادی و پژوهشگاه هوافضا مشترک می باشد و برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقا و ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی و تأیید امتیازات لازم، استفاده از فرصت مطالعاتی، بررسی وضعیت رکود علمی و … اعضای هیأت علمی تشکیل می گردد.
ریاست هیأت ممیزه مشترک بر عهده رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دبیرخانه آن زیر مجموعه گروه نظارت و ارزیابی این پژوهشگاه است.

شورای پژوهشگاه

شورای پژوهشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری مؤسسه براساس سیاست های کلان مصوب در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

اعضای شورای پژوهشگاه بر اساس آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری ابلاغی شماره 38163/15/90 مورخ 31/02/90 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری عبارتند از:
– اعضای هیأت رییسه
– رؤسای پژوهشکده ها
– رؤسای مراکز تحقیقاتی
– دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبۀ علمی حداقل دانشیاری و دارای صلاحیت های مندرج در آیین نامه با انتخاب و حکم رییس

هیات رئیسه

هیأت رییسه پژوهشگاه بعنوان دومین رکن اجرایی باحضور رییس، معاونین و مدیر دفتر ریاست تشکیل می شود و نسبت به تعییـن خـط‎مشی هاي اجرایـی پژوهشگاه و هدایت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و عمرانی آن اقدام می نماید.