دفتر ریاست
دفتر ریاست مسئولیت انجام مکاتبات، برنامه ریزی و تنظیم امور مربوط به جلسات (هیأت رییسه، شورای پژوهشگاه، شورای هم اندیشی اساتید، کمیسیون دائمی هیأت امنا و هیأت امنا)، ایجاد ارتباط و همکاری های لازم با کلیه واحدهای تابعه و سایر امور محوله از سوی ریاست را مستقیماً به عهده دارد و زیر نظر رییس پژوهشگاه فعالیت می نماید.

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی وظیفه نظارت و ارزیابی مستمر و تهیه گزارش های لازم از عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی پژوهشگاه را برعهده دارد. این دفتر فعالیت خود را در دو زمینه: الف- نظارت و ارزیابی فعالیت های پژوهشگاه، ب- نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیت های علمی، پژوهشی اجرایی اعضای هیأت علمی با هدف ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل امور، برای پژوهش انجام می دهد.

اهم وظایف این دفتر عبارت است از:

ترویج فرهنگ و دانش ارزیابی به عنوان رکن اصلی کیفیت در پژوهشگاه؛
– ارزیابی تمام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه و تدوین گزارش های تحلیلی مربوط؛
– بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی ها و ارائه نتایج به ریاست پژوهشگاه برای بهبود کیفیت؛
– بررسی درخواست ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی پژوهشگاه های هیات ممیزه مشترک؛
– بررسی درخواست صلاحیت علمی اعضای هیات علمی پژوهشگاه جهت تبدیل وضعیت استخدامی؛
– بررسی درخواست ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی پژوهشگاه جهت دریافت پایه های استحقاقی؛
– ارایه گزارش سالیانه از آمار مقالات اعضای هیات علمی پژوهشگاه؛
– بروز رسانی پورتال های وزارتخانه مرتبط با مشخصات اعضای هیات علمی و آمار تولیدات علمی ایشان؛
– تشویق مقالات دارای شرایط.

همچنین دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به عنوان دبیرخانه کمیته منتخب و ترفیعات و دبیرخانه هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه، پژوهشگاه هوافضا و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در راستای اهداف ذکر شده فعالیت می نماید.