دفتر ریاست
دفتر ریاست مسئولیت انجام مکاتبات، برنامه ریزی و تنظیم امور مربوط به جلسات (هیأت رییسه، شورای پژوهشگاه، شورای هم اندیشی اساتید، کمیسیون دائمی هیأت امنا و هیأت امنا)، ایجاد ارتباط و همکاری های لازم با کلیه واحدهای تابعه و سایر امور محوله از سوی ریاست را مستقیماً به عهده دارد و زیر نظر رییس پژوهشگاه فعالیت می نماید.

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی وظیفه نظارت و ارزیابی مستمر و تهیه گزارش های لازم از عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی پژوهشگاه را برعهده دارد. این دفتر فعالیت خود را در دو زمینه: الف- نظارت و ارزیابی فعالیت های پژوهشگاه، ب- نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیت های علمی، پژوهشی اجرایی اعضای هیأت علمی با هدف ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل امور، برای پژوهش انجام می دهد.

اهم وظایف این دفتر عبارت است از:

ترویج فرهنگ و دانش ارزیابی به عنوان رکن اصلی کیفیت در پژوهشگاه؛
– ارزیابی تمام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه و تدوین گزارش های تحلیلی مربوط؛
– بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی ها و ارائه نتایج به ریاست پژوهشگاه برای بهبود کیفیت؛
– بررسی درخواست ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي پژوهشگاه هاي هيات مميزه مشترك؛
– بررسی درخواست صلاحیت علمی اعضاي هيات علمي پژوهشگاه جهت تبدیل وضعیت استخدامي؛
– بررسی درخواست ترفیع ساليانه اعضاء هیات علمی پژوهشگاه جهت دريافت پايه هاي استحقاقي؛
– ارایه گزارش سالیانه از آمار مقالات اعضاي هيات علمي پژوهشگاه؛
– بروز رسانی پورتال های وزارتخانه مرتبط با مشخصات اعضاي هيات علمي و آمار توليدات علمي ايشان؛
– تشویق مقالات دارای شرايط.

همچنین دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله به عنوان دبیرخانه کمیته منتخب و ترفیعات و دبیرخانه هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، پژوهشگاه هوافضا و پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي در راستای اهداف ذکر شده فعالیت می نماید.