ریاست

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  بازیار محمدحسن

  استاد
  رئیس پژوهشگاه
  baziar@iiees.ac.ir / baziar@iust.ac.ir
  داخلی (628)

  مدیران

        نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

        آصفی پورحسین

        کارشناس ارشد
        رییس حراست
        حراستr.herasat@iiees.ac.ir
        داخلی (359)

        پیشنمازی پروانه

        رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل مدیریت خطرپذیری و بحرانp.pishnamazi@iiees.ac.ir
        داخلی (356)

        جهانخواه حسین

        دانشیار
        رئیس گروه طرح و برنامه
        ژئوتکنیک لرزه‌ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
        داخلی (455)

        داراب بهناز

        رییس دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان حوزه ریاستb.darab@iiees.ac.ir
        داخلی (623)

        داودی محمد

        دانشیار
        رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
        مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
        داخلی (637)

        زعفرانی حمید

        استاد
        معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
        زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
        داخلی (405-556)

        کارشناسان

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                جوالی محمد

                مسوول دفتر دفتر ریاستm.javali@iiees.ac.ir
                داخلی (625)

                خباز آزاده

                کارشناس گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                داخلی (649)

                زاهدی ربابه

                کارشناس مسئول اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                داخلی (261)

                صادقیان سمیه

                کارشناس گروه طرح و برنامهsadeghian@iiees.ac.ir
                داخلی (668)

                صفری محسن

                کارشناس مسئول اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                داخلی (361)

                محسنی عطیه

                کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                داخلی (620)

                مرادی مرضیه

                منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                داخلی (624)

                مرغایی زاده آزاده

                کارشناس پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                داخلی (368)