ریاست

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  بازیار محمدحسن

  استاد
  رئیس پژوهشگاه
  baziar@iiees.ac.ir / baziar@iust.ac.ir
  داخلی (628)

  مدیران

        نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

        پیشنمازی پروانه

        رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل مدیریت خطرپذیری و بحرانp.pishnamazi@iiees.ac.ir
        داخلی (356)

        جهانخواه حسین

        دانشیار
        رئیس گروه طرح و برنامه
        ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
        داخلی (455)

        داراب بهناز

        رییس دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان حوزه ریاستb.darab@iiees.ac.ir
        داخلی (623)

        داودی محمد

        دانشیار
        رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
        مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
        داخلی (637)

        زعفرانی حمید

        استاد
        معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
        زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
        داخلی (405-556)

        محرابی علیرضا

        دانشیار
        رییس حراست
        حراست

        کارشناسان

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                 جوالی محمد

                 مسوول دفتر دفتر ریاست
                 داخلی (625)

                 خباز آزاده

                 کارشناس گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                 داخلی (649)

                 زاهدی ربابه

                 کارشناس مسئول اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                 داخلی (261)

                 شمس الدین مطلق زهرا

                 کارشناس مدیریت امور فناوری / گروه طرح و برنامهshamsoddin@iiees.ac .ir
                 داخلی (510)

                 صادقیان سمیه

                 کارشناس گروه طرح و برنامهsadeghian@iiees.ac.ir
                 داخلی (668)

                 صفری محسن

                 کارشناس مسئول اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                 داخلی (361)

                 محسنی عطیه

                 کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                 داخلی (620)

                 مرادی مرضیه

                 منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                 داخلی (624)

                 مرغایی زاده آزاده

                 کارشناس پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                 داخلی (368)