مدیران

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

      استوار ایزدخواه یاسمین

      دانشیار
      رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل
      مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
      داخلی (539)

      انصاری انوشیروان

      دانشیار
      رئیس گروه طرح و برنامه
      مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
      داخلی (410)

      جعفری محمدکاظم

      استاد
      رئیس پژوهشگاه
      مطالعات شهری - منطقه ایjafari@iiees.ac.ir
      داخلی (648)

      داراب بهناز

      فوق لیسانس
      رییس دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان
      حوزه ریاستb.darab@iiees.ac.ir
      داخلی (623)

      محرابی علیرضا

      استادیار
      رییس حراست
      حراست

      کارشناسان

              نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

              پاکدامن مریم

              فوق لیسانس
              کارشناس
              گروه طرح و برنامهm.pakdaman@iiees.ac.ir
              داخلی (668)

              حسینی نیا سید رضا

              لیسانس
              معاون
              اداره پروژه های عمرانی و امور فنیr.hosseininia@iiees.ac.ir
              داخلی (323)

              خباز آزاده

              لیسانس
              کارشناس
              گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
              داخلی (649)

              زاهدی ربابه

              لیسانس
              کارشناس
              اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
              داخلی (261)

              محسنی عطیه

              فوق لیسانس
              کارشناس مسئول
              دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
              داخلی (620)

              مرادی مرضیه

              منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
              داخلی (624)

              مرغایی زاده آزاده

              فوق لیسانس
              کارشناس
              پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
              داخلی (368)

              مظفری سعید

              مسوول دفتر دفتر ریاست
              داخلی (625)