مدیران

        نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

        استوار ایزدخواه یاسمین

        دانشیار
        رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل
        مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
        داخلی (539)

        انصاری انوشیروان

        دانشیار
        رئیس گروه طرح و برنامه
        مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
        داخلی (410)

        بازیار محمدحسن

        استاد
        سرپرست پژوهشگاه
        baziar@iiees.ac.ir
        داخلی (628)

        داراب بهناز

        فوق لیسانس
        رییس دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان
        حوزه ریاستb.darab@iiees.ac.ir
        داخلی (623)

        داودی محمد

        دانشیار
        رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
        مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
        داخلی (637)

        زعفرانی حمید

        استاد
        معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله
        زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
        داخلی (607-405-556)

        محرابی علیرضا

        دانشیار
        رییس حراست
        حراست

        کارشناسان

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                 پاکدامن مریم

                 فوق لیسانس
                 کارشناس
                 گروه طرح و برنامهm.pakdaman@iiees.ac.ir
                 داخلی (668)

                 حسینی نیا سید رضا

                 لیسانس
                 معاون
                 اداره پروژه های عمرانی و امور فنیr.hosseininia@iiees.ac.ir
                 داخلی (323)

                 خباز آزاده

                 لیسانس
                 کارشناس
                 گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                 داخلی (649)

                 زاهدی ربابه

                 لیسانس
                 کارشناس
                 اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                 داخلی (261)

                 صفری محسن

                 لیسانس
                 کارشناس مسئول
                 اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                 داخلی (361)

                 محسنی عطیه

                 فوق لیسانس
                 کارشناس مسئول
                 دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                 داخلی (620)

                 مرادی مرضیه

                 منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                 داخلی (624)

                 مرغایی زاده آزاده

                 فوق لیسانس
                 کارشناس
                 پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                 داخلی (368)

                 مظفری سعید

                 مسوول دفتر دفتر ریاست
                 داخلی (625)