مدیران

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

       استوار ایزدخواه یاسمین

       دانشیار
       رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل
       مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
       داخلی (539)

       انصاری انوشیروان

       دانشیار
       رئیس گروه طرح و برنامه
       مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
       داخلی (609)

       بسطامی مرتضی

       دانشیار
       رییس اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
       شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
       داخلی (420)

       جعفری محمدکاظم

       استاد
       رئیس پژوهشگاه
       مطالعات شهری - منطقه ایjafari@iiees.ac.ir
       داخلی (648)

       داراب بهناز

       فوق لیسانس
       سرپرست دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان
       b.darab@iiees.ac.ir
       داخلی (623)

       محرابی علیرضا

       استادیار
       رییس حراست
       حراست

       کارشناسان

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                پاکدامن مریم

                فوق لیسانس
                کارشناس
                اداره روابط عمومی و اموربین الملل / گروه طرح و برنامهm.pakdaman@iiees.ac.ir
                داخلی (668)

                حسینی نیا سید رضا

                لیسانس
                معاون
                اداره پروژه های عمرانی و امور فنیr.hosseininia@iiees.ac.ir
                داخلی (323)

                خباز آزاده

                لیسانس
                کارشناس
                گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                داخلی (649)

                زاهدی ربابه

                لیسانس
                کارشناس
                اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                داخلی (261)

                کلوایی عبداخالق

                لیسانس
                کارشناس
                روابط عمومیbehzad@iiees.ac.ir
                داخلی (308)

                محسنی عطیه

                فوق لیسانس
                کارشناس
                دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                داخلی (620)

                مرادی مرضیه

                منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                داخلی (624)

                مرغایی زاده آزاده

                فوق لیسانس
                کارشناس
                پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                داخلی (368)

                مظفری سعید

                مسوول دفتر دفتر ریاست
                داخلی (625)