مدیران

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

       بازیار محمدحسن

       استاد
       سرپرست پژوهشگاه
       baziar@iiees.ac.ir / baziar@iust.ac.ir
       داخلی (628)

       جهانخواه حسین

       دانشیار
       رئیس گروه طرح و برنامه
       ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
       داخلی (455)

       داراب بهناز

       فوق لیسانس
       رییس دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان
       حوزه ریاستb.darab@iiees.ac.ir
       داخلی (623)

       داودی محمد

       دانشیار
       رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
       مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
       داخلی (637)

       زعفرانی حمید

       استاد
       معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله
       زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
       داخلی (405-556)

       محرابی علیرضا

       دانشیار
       رییس حراست
       حراست

       کارشناسان

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                حسینی نیا سید رضا

                لیسانس
                معاون
                اداره پروژه های عمرانی و امور فنیr.hosseininia@iiees.ac.ir
                داخلی (323)

                خباز آزاده

                لیسانس
                کارشناس
                گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                داخلی (649)

                زاهدی ربابه

                لیسانس
                کارشناس
                اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                داخلی (261)

                صادقیان سمیه

                لیسانس
                کارشناس
                گروه طرح و برنامهsadeghian@iiees.ac.ir
                داخلی (668)

                صفری محسن

                لیسانس
                کارشناس مسئول
                اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                داخلی (361)

                محسنی عطیه

                فوق لیسانس
                کارشناس مسئول
                دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                داخلی (620)

                مرادی مرضیه

                منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                داخلی (624)

                مرغایی زاده آزاده

                فوق لیسانس
                کارشناس
                پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                داخلی (368)

                مظفری سعید

                مسوول دفتر دفتر ریاست
                داخلی (625)