ریاست

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  بازیار محمدحسن

  استاد
  رئیس پژوهشگاه
  baziar@iiees.ac.ir / baziar@iust.ac.ir
  داخلی (628)

  مدیران

        نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

        اعتمادسعید لیلا

        استادیار
        سرپرست اداره امور بین الملل
        زلزله شناسی مهندسیetemadsaeed@iiees.ac.ir
        داخلی (419)

        جهانخواه حسین

        دانشیار
        رئیس گروه طرح و برنامه
        ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
        داخلی (455)

        داراب بهناز

        رییس دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان حوزه ریاستb.darab@iiees.ac.ir
        داخلی (623)

        داودی محمد

        دانشیار
        رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
        مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
        داخلی (637)

        زعفرانی حمید

        استاد
        معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
        زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
        داخلی (405-556)

        محرابی علیرضا

        دانشیار
        رییس حراست
        حراست

        کارشناسان

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                  حسینی نیا سید رضا

                  معاون اداره پروژه های عمرانی و امور فنیr.hosseininia@iiees.ac.ir
                  داخلی (323)

                  خباز آزاده

                  کارشناس گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                  داخلی (649)

                  زاهدی ربابه

                  کارشناس اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                  داخلی (261)

                  شمس الدین مطلق زهرا

                  کارشناس مدیریت امور فناوری / گروه طرح و برنامهshamsoddin@iiees.ac .ir
                  داخلی (510)

                  صادقیان سمیه

                  کارشناس گروه طرح و برنامهsadeghian@iiees.ac.ir
                  داخلی (668)

                  صفری محسن

                  کارشناس مسئول اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                  داخلی (361)

                  محسنی عطیه

                  کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                  داخلی (620)

                  مرادی مرضیه

                  منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                  داخلی (624)

                  مرغایی زاده آزاده

                  کارشناس پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                  داخلی (368)

                  مظفری سعید

                  مسوول دفتر دفتر ریاست
                  داخلی (625)