مدیران

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

       استوار ایزدخواه یاسمین

       دانشیار
       مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل
       مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
       داخلی (539)

       انصاری انوشیروان

       دانشیار
       رئیس گروه طرح و برنامه
       مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
       داخلی (609)

       بسطامی مرتضی

       دانشیار
       مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
       شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
       داخلی (420)

       جعفری محمدکاظم

       استاد
       رئیس پژوهشگاه
       مطالعات شهری - منطقه ایjafari@iiees.ac.ir
       داخلی (648)

       داراب بهناز

       فوق لیسانس
       سرپرست دفتر ریاست / رییس دفتر نظارت و ارزیابی / مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان
       b.darab@iiees.ac.ir
       داخلی (623)

       محرابی علیرضا

       استادیار
       رییس حراست
       حراست

       کارشناسان

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                  پاکدامن مریم

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  گروه طرح و برنامهm.pakdaman@iiees.ac.ir
                  داخلی (668)

                  حسن زاده معصومه

                  لیسانس
                  کارشناس
                  دفتر نظارت و ارزیابیm.hassanzadeh@iiees.ac.ir
                  داخلی (660)

                  حسینی نیا سید رضا

                  لیسانس
                  معاون
                  اداره پروژه های عمرانی و امور فنیr.hosseininia@iiees.ac.ir
                  داخلی (323)

                  خباز آزاده

                  لیسانس
                  کارشناس
                  گروه طرح و برنامهa.khabbaz@iiees.ac.ir
                  داخلی (649)

                  زاهدی ربابه

                  لیسانس
                  کارشناس
                  اداره روابط عمومی و اموربین المللr.zahedi@iiees.ac.ir
                  داخلی (261)

                  زمانی محمد

                  کارشناس اداره روابط عمومی و اموربین المللm.zamani@iiees.ac.ir
                  داخلی (327)

                  کلوایی عبداخالق

                  لیسانس
                  کارشناس
                  روابط عمومیbehzad@iiees.ac.ir
                  داخلی (638)

                  محسنی عطیه

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  دفتر نظارت و ارزیابیa.mohseni@iiees.ac.ir
                  داخلی (620)

                  مرادی مرضیه

                  منشی دفتر ریاست دفتر ریاستm.moradi@iiees.ac.ir
                  داخلی (627)

                  مرغایی زاده آزاده

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
                  داخلی (368)

                  مظفری سعید

                  مسوول دفتر دفتر ریاست
                  داخلی (625)