وظایف دفتر نظارت و ارزیابی شامل ۳ بخش می‌باشد:

  • دبیرخانه کمیته منتخب و ترفیعات: بررسی پرونده‌های درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و هماهنگی جلسات کمیته منتخب و ترفیعات، تقریباً هر ماه یک جلسه.
  • دبیرخانه هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشگاه هوا فضا، و مرکز ملی اقیانوس‌شناسی: بررسی درخواست‌های تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقای مرتبه علمی، و احتساب سوابق خدمت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌های نامبرده.
  • سایر موارد: جمع آوری مقالات چاپ شده در مجلات یا ارائه شده در کنفرانس‌ها و ارائه آمار در مواقع مورد نیاز.