تعیین ضرایب شبه استاتیکی در تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانیها براساس عملکرد

توسعه روش ارزیابی بافتهای آسیب‌پذیر شهری در مناطق لرزه‌خیز، مطالعه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهر تهران

تعیین ضرایب روابط کاهندگی براساس داده های شتابنگاری موجود در ایران با استفاده از شبکه های عصبی فازی

گزارش فوج زمین لرزه های دی و بهمن ۹۰، شهرهای اراک و آشتیان

سومین دوره جداسازی لرزه ای سازه ها، نیمه بهمن ماه برگزار می شود