گزارش زمین لرزه بیستم و سوم فروردین ۱۳۹۱ (یازدهم آوریل ۲۰۱۲) ساحل باختری شمال سوماترای اندونزی