گزارش زمین لرزه سی ویکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱(بیستم مه ۲۰۱۲)، شمال ایتالیا

چالش های آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ها مورد بررسی واقع شد

دومین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها »

برنامه زمانبندی اولین دوره آموزشی – تخصصی “روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها” ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

صبح روز ۱۸ اردیبهشت/ کودکان مهد کودک های سراسر کشور، تمرین زلزله و ایمنی اجرا کردند