سومین دوره آموزشی “تحلیل خطر زمین لرزه” نیمه دوم تیرماه برگزار می شود

دومین دوره ” روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها” برگزار می شود

دوره آموزشی – تخصصی « زمین لغزش(پهنه بندی،رفتار سنجی و تثبیت) »