توسعه منحنی‌های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل‌های بزرگراهی سه دهانه همسان تهران

ارزیابی روشهای کاربردی برای آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی