اولین همایش “شناخت روالهای مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه ها” برگزار شد

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”

تست