چهارشنبه ۸ آذر/ چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کشور برگزار می شود

ارزیابی دگر شکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار