کارگاه زلزله و ایمنی به مناسبت سالرزو وقوع زلزله بم برگزار شد

چهار نشست و دو کارگاه به مناسبت هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد

سخنرانی تخصصی “برنامه ریزی شهری و مدیریت خطرپذیری در برابر سانحه زمین لرزه” برگزار شد