بررسی نقش سازنده زنان در کاهش آسیبهای ناشی از زلزله

بررسی نقش سازنده زنان در کاهش آسیبهای ناشی از زلزله

مجری پروژه: یاسمین استوار ایزدخواه
همکار: کتایون جهانگیری

چکیده

با توجه به نقش کلیدی زنان در مدیریت خانواده، سازندگی در جوامع، پیشبرد اقتصادی و مروری بر تحقیقات جهانی در خصوص ارتباط بین زنان و توسعه، می توان اذعان نمود که تصمیم گیری، طراحی و برنامه ریزی در راستای کاهش خطرهای سوانح طبیعی نیازمند مشارکت و همکاری فعال آنان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. همچنین زنان محور خانواده محسوب می شوند و نقشی حیاتی در سلامت جسمانی-روانی و انجام امور روزمره در خانواده دارند. اگر چه سوانح طبیعی تمامی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، اما زنان در سوانح به دلیل آسیب پذیری و امکان استفاده از توانمندیهایشان، وضعیت دوگانه ای دارند.
تجربیات مبیّن آن است که زنان علی رغم آسیب پذیری، در سوانح طبیعی توانسته اند در شرایط ناگوار پس از زلزله و ……، مسؤولیت مراقبت و اسکان خانواده، تغذیه آنان، برقراری آرامش، کمک و یاری رسانی به دوستان و همسایگان را بر عهده گرفته و با جان و دل در این راه تلاش کنند. به عبارتی، از یک سو به لحاظ تناسب ویژگیهای شخصیتی شان با نیازهای مطرح در سوانح می توانند نقش بسیار ارزنده ای ایفاء کنند و از سوی دیگر، به واسطه جنس و وجود برخی آسیب پذیریها، در برابر فشارهای ناشی از سوانح تحت برخی آسیبهای جسمانی و روانی قرار می گیرند.
در این گزارش، به آسیب پذیری و قابلیتهای ویژه زنان در رویارویی و تاب آوری در سوانحی مانند زلزله، اشاره و پیشنهادهایی برای توانمند سازی این قشر از جامعه در رابطه با کاهش خطرپذیری از سوی آنان ارائه شده است.
این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که در دو بخش مروری و کیفی در شش مرحله انجام گردیده است. در این طرح، با توجه به اهداف و با در نظر گرفتن جوانب مختلف آسیب پذیری و توانمندی زنان در سوانح، به نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهایی که این نقش برای آنان می آفریند، اشاره شده است.
.

واژههای کلیدی

زنان، آسیب پذیری، زلزله، مدیریت بحران، توانمندی، کاهش خطرپذیری

An Assessment of Women’s Constructive Role in Earthquake Disaster Mitigation

Authors: Y.O. Izadkhah and K. Jahangiri

Abstract

Women play an important role in life management, economy of the family and building the societies. An overview of the past and recent worldwide research shows the key and effective role of women in the decision-making, design and planning in risk reduction programs. Part of these activities such as, their role in cooperation in design, decision-making and planning, learning about disasters and its consequences, cooperation in various stages of disaster management cycle, resettlement and organizing the activities etc, is discussed in this project.
In general, natural disasters can affect all people including women. In this regard, women confront a dual position, sometimes due to their vulnerabilities and sometimes because of the possible opportunities to use their capabilities.
Experience and evidence have shown that women could manage to survive the disastrous consequences of a disaster such as earthquakes, floods or hurricanes, etc. In one hand, women can present a very important role in disasters due to their special characteristics and at the same time, they can be a victim of physical and mental vulnerabilities. In this study, women vulnerabilities in disasters as well as their capabilities to confront natural disasters such as earthquakes are addressed, respectively.
A qualitative focus group discussion and deep interview study has been performed in six steps. It has been tried to present the strengths, weaknesses, opportunities and threats of women’s role in disasters with regard to their vulnerabilities as well as their capabilities and the constructive roles they can play at the same time. At the end, few suggestions have been provided briefly for making women more capable in risk reduction issues in probable future disasters.


Keywords:

Women, Vulnerability, Earthquake, Disaster Management, Capabilities, Risk Reduction