dore2
dore2

دوره های آموزشی – تخصصی سال ۱۳۸۹

89

dore1

دوره های آموزشی – تخصصی سال ۱۳۹۰

90

dore3

دوره های آموزشی- تخصصی سال ۱۳۹۱

91

دوره های برگزار شده در پژوهشگاه تا قبل از سال ۱۳۸۸

• عنوان دوره: ” آشنایی با مسائل نوین و مهم مهندسی زلزله”
• عنوان دوره: ” دوره آموزش بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ”
• عنوان دوره: ” آشنایی با اصول و روشهای مقاوم سازی سازه های موجود در برابر زلزله ”
• عنوان دوره: ” اولین دوره بین المللی آموزشی پیشرفته ICTP و IIEES در زمینه زلزله شناسی، جنبش شدید زمین و مدلسازی موج لرزه ای ”
• عنوان دوره: ” مدیریت جامع خطرپذیری و بحران لرزه‌ای”
• عنوان دوره : ” پهنه بندی خطر زمین لغزش ”
• عنوان دوره : ” مدیریت جامع خطرپذیری و بحران در زلزله”
• عنوان دوره: ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”
• عنوان دوره: “جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”
• دوره آموزشی- تخصصی “مطالعات و پهنه بندی خطر زمین لغزش”
• دوره آموزشی- تخصصی “کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “