رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه خیزی کشور را مسوولیتی همه شمول و فراسازمانی ذکر کرد.
دکتر “فرهنگ احمدی گیوی” که صبح روز سه شنبه، سوم دی ماه، در سالن همایش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مراسم آغازین همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” سخن می گفت؛ ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به موقعیت لرزه خیزی کشور به دلیل واقع شدن بین دو صفحه عربستان و اوراسیا و نیز تبعات ملی و جنبه انسانی پدیده زلزله، توجه به آن و آثار و عواقب آن از حوزه مسوولیت یک ارگان یا نهاد خارج بوده و مسوولیتی فراسازمانی و همگانی محسوب می شود.
وی با اشاره به زلزله بم به عنوان یکی از مخرب ترین زلزله های مؤخر در کشور افزود: اینکه ما و نهادهایی همتراز ما مسوولیت تمامی خرابی ها، ویرانی ها و پیامدهای منفی این زلزله را به گردن مسوولان اجرایی بیاندازیم؛ نقش و مسوولیت مان را سلب نکرده و کاهش نخواهد داد.
دکتر احمدی گیوی خاطر نشان کرد: مسوولیتی که مراکز علمی نظیر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای کاهش خطرپذیری کشور دارند، به مراتب جدی تر و بنیادی تر است.
رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در پایان خاطر نشان کرد: برای تحقق ایمنی کشور در برابر زلزله همکاری این نهادها اجتناب ناپذیر است؛ مشروط بر آنکه رعایت اولویت ها و وظایف حاکمیتی که بر عهده آنها گذاشته شده، منظور شود.
گفتنی است همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” با هدف ارزیابی عملکرد پس از زلزله و آموخته های حاصل از آن و نیز تدوین و تحقق راهبردهای ۱۲ ساله کاهش خطرپذیری لرزه ای در سطح منطقه( ۱۳۹۲-۱۴۰۴) توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صبح امروز، سوم دی ماه در سالن همایش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آغاز و تا فردا ادامه دارد.