قطعنامه پایانی اجلاس دهمین سالگرد زلزله بم با موضوع
” راهکارهای کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی در برابر زلزله”

با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر رویدادهای لرزه‌ای و به منظور اجرایی نمودن سیاستها و قوانین حاکمیتی در بحث کاهش ریسک زلزله به خصوص سیاستهای کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز با توجه به برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا در سطح جهان (نظیر سند هیوگو)، شرکت‌کنندگان در اجلاس بر لزوم انجام اقدامات زیر توسط مراجع ذیربط تاکید می‌ورزند:
۱- جلب توجه نهادهای حاکمیتی (بخصوص دولت و مجلس) به خطر زلزله در کشور به منظور حمایت و پشتیبانی از انجام اقدامات مورد نیاز جهت کاهش اثرات ویرانگر زمین‌لرزه‌ها و اختصاص ردیف بودجه سالانه در این رابطه؛
۲- تدوین و اجرای نقشه راه و طرحهای جامع پیشگیری و مدیریت بحران استاندارد در سطوح ملی تا محلی با در نظر گرفتن کلیه مولفه‌های مرتبط با مباحث تحلیل ریسک، پیشگیری، آمادگی، پاسخ اضطراری و بازسازی؛
۳- ظرفیت‌سازی و استفاده از توانمندیها و تجارب دست‌اندرکاران حوزه‌های اجرایی و علمی – تحقیقاتی به منظور تدوین و اجرای طرحهای فوق‌الذکر؛
۴- تهیه برنامه‌های اجرایی و جدول زمانبندی تا افق ۱۴۰۴ و تعیین بازه‌های زمانی مناسب برای پایش میزان پیشرفت در راستای اجرای برنامه‌ها یا اصلاح فرایند انجام کارها؛
۵- بذل توجه کافی به تدوین قوانین اجرایی، سازماندهی و پایدارسازی فعالیتها و اقدامات بطوریکه با تغییر دولتها و مدیران فرایند انجام امور متوقف یا کند نشود؛
۶- ارتقای فضای مفاهمه و همکاری بین دستگاههای اجرایی و نهادهای علمی و تخصصی ذیربط برای مشارکت در تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با نقشه راه و طرح جامع پیشگیری و مدیریت بحران؛
۷- توجه ویژه به بحث کاهش ریسک زلزله در شهرها و بخصوص بافتهای آسیب‌پذیر در برابر زلزله با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین کشور و لزوم ترویج فرهنگ بیمه زلزله؛
۸- ضرورت توجه کافی به امر آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و نقش مردم و سازمانهای مردمی و محله محور در انجام اقدامات کاهش ریسک زلزله و توانمندسازی آنها برای آمادگی و انجام فعالیتهای مرتبط؛
۹- توجه به عناصر بومی و تبعات اجتماعی و اقتصادی در تنظیم و اجرای برنامه‌ها و طرحهای عملیاتی مورد نیاز برای کاهش ریسک.