اولین جلسه کمیته برنامه ریزی پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی برگزار شد