پنجمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” درآذرماه ۹۲ برگزار می شود

سومین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها »آبان ماه ۱۳۹۲ برگزار می‌نماید.

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی « تحلیل خطر زمین‌لرزه »آبان ماه ۹۲ برگزار می شود