برای اولین بار پژوهشگاه زلزله شناسی، ژئوفیزیک و مرکز تحقیقات ساختمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پیوندها

بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یا چند لایه با در نظرگیری اثر مؤلفه قائم زلزله