دکترمهدی زارع مدیر مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو انجمن مخاطره شناسی ایران، ضمن اشاره به موضوع عدم ارتباط طوفان کم سابقه دیروز تهران با زلزله احتمالی در این شهر گفت: ارتباط طوفان با زلزله در تهران، شایعه است و پایه علمی ندارد.

وی افزود: تاکنون شاهدی علمی برای ربط بین وقوع طوفان به عنوان پیش‌نشانگر زلزله در دنیا معرفی نشده و ضمنا در نواحی لرزه خیزی مانند کرمان، یزد، زاهدان، سیستان و بلوچستان، کویر لوت و کویر مرکزی ایران طوفان‌های متعدد شن در سال رخ می‌دهند که در پی هیچکدام زمین لرزه مهمی گزارش نشده است.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: زلزله‌های شدید در نواحی لرزه خیزی مانند نواحی یاد شده به دلیل جنبایی گسل‌ها در اعماق زمین( معمولاً بیش از هشت کیلومتر در ایران) و نه به دلیل طوفان در سطح زمین، رخ می‌دهند.