طی حکمی از سوی دکتر “محمدکاظم جعفری”، ریاست پژوهشگاه، آقای دکتر “مرتضی بسطامی”، عضو هیات علمی پژوهشگاه، به سمت مدیریت دفتر فنی و طرح های عمرانی پژوهشگاه تعیین شد.

در این حکم که روز شنبه، ۷ تیرماه ۱۳۹۳، به امضا رسید؛ پیگیری و اجرای طرح های توسعه آتی پژوهشگاه که شامل دو حوزه: آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی سازه و ژئوتکنیک
( پروژه سوهانک) و طرح توسعه ایستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باندپهن می باشد، به وی واگذار شد.
شایان ذکر است که بنا بر حکم مذکور حق امضا کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و صورت وضعیت های مربوط به مشاوران حقیقی یا حقوقی و پیمانکار یا پیمانکاران مرتبط با پروژه سوهانک به نمایندگی از سوی ریاست پژوهشگاه، به دکتر بسطامی محول گردید