سومین کارگاه آشنـایی با روال های مقـاوم سازی سازه ای مدارس و دانشگاه های کشور در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه۱۳۹۳ توسط اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل پژوهـشگاه بین المللـی زلزلـه شناسی و مهندسی زلزله برگزار می شود.
این دوره با هدف آشنایی با مبانی و ضرورت های مقاوم سازی ساختمان های مدارس و دانشگاه های کشور ، با ارائه سخنرانی توسط معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مدیر کل طرح های عمرانی وزارت، رئیس سازمان نوسازی مدارس، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و سایر مدعوین، در خصوص محورهای زیر برگزار می گردد.
نقش معاونین عمرانی و دفاتر فنی دانشگاه ها در توسعه پایدار منابع دانشگاهی، اهمیت انجام اصولی و فنی طرح های عمرانی دانشگاه ها و راهکار های اجرایی آن، مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه ها، مبانی و ضرورت ها، تجربیات مقاوم سازی مدارس کشور، و استفاده از آنها در مدارس نوبنیاد، نیاز بافت های شهری به بهسازی لرزه ای و بهسازی نسبی.