مدیران

    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

    داودی محمد

    دانشیار
    معاون فناوری
    مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
    داخلی (556/637)

    روانفر سید امید

    لیسانس
    رئیس گروه پردازش و خدمات رایانه ای
    پردازش و خدمات رایانه ایravanfar@iiees.ac.ir
    داخلی (536)

    هاشمی سید احمد

    فوق لیسانس
    سرپرست امور ارتباط با صنعت
    مدیریت ارتباط با صنعتsa.hashemi@iiees.ac.ir
    داخلی (524)

    کارشناسان

           نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

           حسین ناظر محمد

           فوق لیسانس
           کارشناس
           معاونت فناوریmhnazer@iiees.ac.ir
           داخلی (549)

           خلخالی نفیسه

           لیسانس
           کارشناس
           مدیریت امور فناوریn.khalkhali@iiees.ac.ir
           داخلی (509)

           رسولی زهرا

           لیسانس
           کارشناس نرم افزار
           گروه پردازش و خدمات رایانه ایz-rasoli@iiees.ac.ir
           داخلی (412)

           صداقت امیر

           لیسانس
           پشتیبان سخت افزار
           گروه پردازش و خدمات رایانه ایa.sedaghat@iiees.ac.ir
           داخلی (330)

           عسکری اعظم

           لیسانس
           برنامه نویس و طراح وب سایت
           گروه پردازش و خدمات رایانه ایa_askari@iiees.ac.ir
           داخلی (415)

           علیانی داود

           دفتر معاونتaliani@iiees.ac.ir
           داخلی (554)

           کمال پور فرشته

           لیسانس
           کارشناس
           مدیریت ارتباط با صنعتkamalpoor@iiees.ac.ir
           داخلی (553)