مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     تاجیک وحید

     فوق لیسانس
     مدیر امور فناوری
     مدیریت امور فناوریv.tajik@iiees.ac.ir
     داخلی (510)

     روانفر سید امید

     فوق لیسانس
     رئیس گروه پردازش و خدمات رایانه ای
     پردازش و خدمات رایانه ایravanfar@iiees.ac.ir
     داخلی (536)

     زعفرانی حمید

     استاد
     معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله
     زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
     داخلی (607-405-556)

     هاشمی سید احمد

     فوق لیسانس
     مدیر ارتباط با صنعت
     مدیریت ارتباط با صنعتsa.hashemi@iiees.ac.ir
     داخلی (524)

     کارشناسان

           نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

           خلخالی نفیسه

           لیسانس
           کارشناس
           مدیریت امور فناوریn.khalkhali@iiees.ac.ir
           داخلی (509)

           رسولی زهرا

           لیسانس
           کارشناس نرم افزار
           گروه پردازش و خدمات رایانه ایz-rasoli@iiees.ac.ir
           داخلی (412)

           صداقت امیر

           لیسانس
           پشتیبان سخت افزار
           گروه پردازش و خدمات رایانه ایa.sedaghat@iiees.ac.ir
           داخلی (330)

           عسکری اعظم

           لیسانس
           برنامه نویس و طراح وب سایت
           گروه پردازش و خدمات رایانه ایa_askari@iiees.ac.ir
           داخلی (415)

           علیانی داود

           دفتر معاونتaliani@iiees.ac.ir
           داخلی (554)

           کمال پور فرشته

           لیسانس
           کارشناس
           مدیریت ارتباط با صنعتkamalpoor@iiees.ac.ir
           داخلی (553)