مدیران

    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

    روانفر سید امید

    فوق لیسانس
    رئیس گروه پردازش و خدمات رایانه ای
    پردازش و خدمات رایانه ایravanfar@iiees.ac.ir
    داخلی (536)

    زعفرانی حمید

    استاد
    معاون فناوری، سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
    زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
    داخلی (607-405-556)

    هاشمی سید احمد

    فوق لیسانس
    مدیر ارتباط با صنعت
    مدیریت ارتباط با صنعتsa.hashemi@iiees.ac.ir
    داخلی (524)

    کارشناسان

          نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

          خلخالی نفیسه

          لیسانس
          کارشناس
          مدیریت امور فناوریn.khalkhali@iiees.ac.ir
          داخلی (509)

          رسولی زهرا

          لیسانس
          کارشناس نرم افزار
          گروه پردازش و خدمات رایانه ایz-rasoli@iiees.ac.ir
          داخلی (412)

          صداقت امیر

          لیسانس
          پشتیبان سخت افزار
          گروه پردازش و خدمات رایانه ایa.sedaghat@iiees.ac.ir
          داخلی (330)

          عسکری اعظم

          لیسانس
          برنامه نویس و طراح وب سایت
          گروه پردازش و خدمات رایانه ایa_askari@iiees.ac.ir
          داخلی (415)

          علیانی داود

          دفتر معاونتaliani@iiees.ac.ir
          داخلی (554)

          کمال پور فرشته

          لیسانس
          کارشناس
          مدیریت ارتباط با صنعتkamalpoor@iiees.ac.ir
          داخلی (553)