معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  زعفرانی حمید

  استاد
  معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
  زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
  داخلی (405-556)

  مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     تاجیک وحید

     مدیر امور فناوری مدیریت امور فناوریv.tajik@iiees.ac.ir
     داخلی (425)

     روانفر سید امید

     رئیس گروه پردازش و خدمات رایانه ای پردازش و خدمات رایانه ایravanfar@iiees.ac.ir
     داخلی (536)

     هاشمی سید احمد

     مدیر ارتباط با صنعت مدیریت ارتباط با صنعتsa.hashemi@iiees.ac.ir
     داخلی (524)

     کارشناسان

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

             خلخالی نفیسه

             کارشناس مدیریت امور فناوریn.khalkhali@iiees.ac.ir
             داخلی (509)

             رسولی زهرا

             کارشناس نرم افزار گروه پردازش و خدمات رایانه ایz-rasoli@iiees.ac.ir
             داخلی (412)

             زنگانه یوسف

             کارشناس مدیریت امور فناوریzanganeh@iiees.ac.ir
             داخلی (504)

             شمس الدین مطلق زهرا

             کارشناس مدیریت امور فناوری / گروه طرح و برنامهshamsoddin@iiees.ac .ir
             داخلی (510)

             صداقت امیر

             پشتیبان سخت افزار گروه پردازش و خدمات رایانه ایa.sedaghat@iiees.ac.ir
             داخلی (330)

             عسکری اعظم

             برنامه نویس سیستم و طراح وب گروه پردازش و خدمات رایانه ایa_askari@iiees.ac.ir
             داخلی (415)

             علیانی داود

             مسوول دفتر دفتر معاونتaliani@iiees.ac.ir
             داخلی (554)

             کمال پور فرشته

             کارشناس مسئول مدیریت ارتباط با صنعتkamalpoor@iiees.ac.ir
             داخلی (553)