معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  زعفرانی حمید

  استاد
  معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
  زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
  داخلی (405-556)

  مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     تاجیک وحید

     مدیر امور فناوری مدیریت امور فناوریv.tajik@iiees.ac.ir
     داخلی (425)

     روانفر سید امید

     رئیس گروه پردازش و خدمات رایانه ای پردازش و خدمات رایانه ایravanfar@iiees.ac.ir
     داخلی (352)

     هاشمی سید احمد

     مدیر ارتباط با صنعت مدیریت ارتباط با صنعتsa.hashemi@iiees.ac.ir
     داخلی (524)

     کارشناسان

            نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

            خلخالی نفیسه

            کارشناس مدیریت امور فناوریn.khalkhali@iiees.ac.ir
            داخلی (509)

            رسولی زهرا

            کارشناس نرم افزار گروه پردازش و خدمات رایانه ایz-rasoli@iiees.ac.ir
            داخلی (412)

            شمس الدین مطلق زهرا

            کارشناس مدیریت امور فناوری / گروه طرح و برنامهshamsoddin@iiees.ac .ir
            داخلی (510)

            عسکری اعظم

            برنامه نویس سیستم و طراح وب گروه پردازش و خدمات رایانه ایa_askari@iiees.ac.ir
            داخلی (415)

            علیانی داود

            مسوول دفتر دفتر معاونتaliani@iiees.ac.ir
            داخلی (554)

            کمال پور فرشته

            کارشناس مسئول مدیریت ارتباط با صنعتkamalpoor@iiees.ac.ir
            داخلی (553)

            معین پور نوید

            پشتیبان سخت افزار گروه پردازش و خدمات رایانه ایmoeinpour@iiees.ac.ir
            داخلی (330-444)