• انجام خدمات معمول شامل: طراحی و ساخت لوازم جانبی مورد نیاز دستگاههای مختلف لرزه‌نگار و دستگاههای آزمایشگاهی موجود در پژوهشگاه از قبیل منابع تغذیه سوئیچینگ، اتصالات کابل‌ها و سیستم‌ها، ساخت همر سوئیچ و مدارات الکترونیک جانبی؛
  • پیگیری خریدهای دستگاهی و تجهیزاتی داخل و خارج از کشور مورد نیاز بخشهای مختلف پژوهشگاه؛
  • حرکت به سمت ساخت داخل تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و دستگاههای مولد و اندازه‌گیر ارتعاشات مورد نیاز آتی پژوهشگاه شامل طراحی و ساخت کابل‌ها و قطعات جزء دستگاهها تا قطعات پیشرفته‌تر از جمله دیجیتایزرها، سنسورها و دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهها؛
  • جمع آوری اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی؛
  • کارشناسی و خرید تجهیزات مورد نیاز.