معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  طاهری اطاقسرا میررضا

  استادیار
  سرپرست معاونت اداری،مالی و توسعه منابع
  اداری،مالی و توسعه منابعotaghsara@iiees.ac.ir / otaghsara@aut.ac.ir
  داخلی (300)

  مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     زنگانه یوسف

     مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلاتzanganeh@iiees.ac.ir
     داخلی (229)

     فخری مهری

     مدیرامور مالی امور مالیfakhri@iiees.ac.ir
     داخلی (209)

     گری امید

     مدیر امور اداری و پشتیبانی امور اداری و توسعه منابع انسانی
     داخلی (228)

     کارشناسان

                     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                     بانکی شراره

                     حراست اسناد امور اداریbanki@iiees.ac.ir
                     داخلی (204)

                     بیات کامران

                     کارشناس امور مالی
                     داخلی (212)

                     پناهان زهرا

                     کارشناس امور مالیpanahan@iiees.ac.ir
                     داخلی (220)

                     رحیمی محمدبحیرا

                     مسوول کارپردازی امور اداریboheira@iiees.ac.ir
                     داخلی (217)

                     سروقد بطن مقدم مریم

                     کارشناس امور اداریm.moghadam@iiees.ac.ir
                     داخلی (202)

                     صادقی محسن

                     کارشناس امور مالیsadeghi@iiees.ac.ir
                     داخلی (211)

                     طیوری اسماعیل

                     رئیس اداره خدمات و پشتیبانی امور اداریtayory@iiees.ac.ir
                     داخلی (222)

                     فرتوزی شکوه

                     متصدی امور دفتری امور اداریfartoozi@iiees.ac.ir
                     داخلی (312)

                     فلاح اکبری هاجر

                     کارشناس امور مالیh.fallahakbari@iiees.ac.ir
                     داخلی (208)

                     قنبرپور یحیی

                     کارشناس مسئول بودجه، تشکيلات و توسعه منابعy.ghanbarpour@iiees.ac.ir
                     داخلی (364)

                     کربلایی حسنی سهیل

                     مسوول خدمات و نقلیه امور اداریhkhassani@iiees.ac.ir
                     داخلی (140)

                     کرمی شوگار

                     کارشناس بودجه، تشکیلات و تحول اداریsh.karami@iiees.ac.ir
                     داخلی (311)

                     لولو رویا

                     مسوول دفتر دفتر معاونتr.lolo@iiees.ac.ir
                     داخلی (227)

                     مالکی محمد تقی

                     نامه رسان امور اداری
                     داخلی (201)

                     نصیر محمد صالح

                     کارشناس امور اداری
                     داخلی (207)

                     نوزاد رحمان

                     کارشناس مسئول امور مالیrarfln@iiees.ac.ir
                     داخلی (213)