مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     حق شناس ابراهیم

     دانشیار
     معاون اداری،مالی و توسعه منابع
     مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / ژئوتکنیک لرزه ایhaghshen@iiees.ac.ir
     021-22830830

     زنگانه یوسف

     فوق لیسانس
     مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری
     دفتر برنامه، بودجه و تشکیلاتzanganeh@iiees.ac.ir
     داخلی (229)

     فخری مهری

     فوق لیسانس
     مدیرامور مالی
     امور مالیfakhri@iiees.ac.ir
     داخلی (209)

     گری امید

     فوق لیسانس
     مدیر امور اداری و پشتیبانی
     امور اداری و توسعه منابع انسانی
     داخلی (222)

     کارشناسان

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                  بانکی شراره

                  فوق لیسانس
                  حراست اسناد
                  امور اداریbanki@iiees.ac.ir
                  داخلی (204)

                  بیات کامران

                  لیسانس
                  کارشناس
                  امور مالی
                  داخلی (212)

                  پناهان زهرا

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  بودجه، تشکیلات و تحول اداریpanahan@iiees.ac.ir
                  داخلی (311)

                  رحیمی محمدبحیرا

                  لیسانس
                  مسوول کارپردازی
                  امور اداریboheira@iiees.ac.ir
                  داخلی (217)

                  صادقی محسن

                  لیسانس
                  کارشناس
                  امور مالیsadeghi@iiees.ac.ir
                  داخلی (211)

                  صادقی ناهید السادات

                  مسوول دفتر امور اداری، مالی امور اداریna.sadeghi@iiees.ac.ir
                  داخلی (227)

                  طیوری اسماعیل

                  فوق لیسانس
                  امور اداری
                  امور اداریtayory@iiees.ac.ir
                  داخلی (228)

                  فلاح اکبری هاجر

                  لیسانس
                  کارشناس
                  امور مالیh.fallahakbari@iiees.ac.ir
                  داخلی (208)

                  قنبرپور یحیی

                  لیسانس
                  کارشناس مسئول
                  بودجه، تشکيلات و توسعه منابعy.ghanbarpour@iiees.ac.ir
                  داخلی (364)

                  کربلایی حسنی سهیل

                  مسوول خدمات و نقلیه امور اداریhkhassani@iiees.ac.ir
                  داخلی (140)

                  لولو رویا

                  لیسانس
                  متصدی امور دفتری / اداره روابط عمومی
                  دفتر معاونتr.lolo@iiees.ac.ir
                  داخلی (312)

                  مالکی محمد تقی

                  نامه رسان امور اداری
                  داخلی (201)

                  نوزاد رحمان

                  لیسانس
                  کارشناس مسئول
                  امور مالیrarfln@iiees.ac.ir
                  داخلی (213)