معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  طاهری اطاقسرا میررضا

  استادیار
  معاون اداری،مالی و توسعه منابع
  اداری،مالی و توسعه منابعotaghsara@iiees.ac.ir / otaghsara@aut.ac.ir
  داخلی (350)

  مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     حسینی سید رسول

     مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلاتr.hosseini@iiees.ac.ir
     داخلی (229)

     گری امید

     مدیر امور اداری و پشتیبانی امور اداری و توسعه منابع انسانیo.geray@iiees.ac.ir
     داخلی (228)

     نوزاد رحمان

     مدیرامور مالی امور مالیrarfln@iiees.ac.ir
     داخلی (209)

     کارشناسان

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                 بیات کامران

                 کارشناس امور مالی
                 داخلی (212)

                 پناهان زهرا

                 کارشناس امور مالیpanahan@iiees.ac.ir
                 داخلی (220)

                 رحیمی محمدبحیرا

                 مسوول کارپردازی امور اداریboheira@iiees.ac.ir
                 داخلی (217)

                 سروقد بطن مقدم مریم

                 کارشناس امور اداریm.moghadam@iiees.ac.ir
                 داخلی (202)

                 صادقی محسن

                 کارشناس امور مالیsadeghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (211)

                 صداقت امیر

                 رئیس اداره خدمات و پشتیبانی امور اداریa.sedaghat@iiees.ac.ir
                 داخلی (222)

                 فلاح اکبری هاجر

                 کارشناس امور مالیh.fallahakbari@iiees.ac.ir
                 داخلی (208)

                 قنبرپور یحیی

                 کارشناس مسئول بودجه، تشکيلات و توسعه منابعy.ghanbarpour@iiees.ac.ir
                 داخلی (364)

                 کرمی شوگار

                 کارشناس بودجه، تشکیلات و تحول اداریsh.karami@iiees.ac.ir
                 داخلی (224)

                 لولو رویا

                 مسوول دفتر دفتر معاونتr.lolo@iiees.ac.ir
                 داخلی (227)

                 مالکی محمد تقی

                 نامه رسان امور اداری
                 داخلی (201)

                 نصیر محمد صالح

                 کارشناس امور اداریnassir@iiees.ac.ir
                 داخلی (207)