معاونت

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

  طاهری اطاقسرا میررضا

  استادیار
  سرپرست معاونت اداری،مالی و توسعه منابع
  اداری،مالی و توسعه منابعotaghsara@iiees.ac.ir / otaghsara@aut.ac.ir
  داخلی (300)

  مدیران

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     حسینی سید رسول

     مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلاتr.hosseini@iiees.ac.ir
     داخلی (229)

     گری امید

     مدیر امور اداری و پشتیبانی امور اداری و توسعه منابع انسانیo.geray@iiees.ac.ir
     داخلی (228)

     نوزاد رحمان

     مدیرامور مالی امور مالیrarfln@iiees.ac.ir
     داخلی (209)

     کارشناسان

                    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

                    بیات کامران

                    کارشناس امور مالی
                    داخلی (212)

                    پناهان زهرا

                    کارشناس امور مالیpanahan@iiees.ac.ir
                    داخلی (220)

                    رحیمی محمدبحیرا

                    مسوول کارپردازی امور اداریboheira@iiees.ac.ir
                    داخلی (217)

                    سروقد بطن مقدم مریم

                    کارشناس امور اداریm.moghadam@iiees.ac.ir
                    داخلی (202)

                    صادقی محسن

                    کارشناس امور مالیsadeghi@iiees.ac.ir
                    داخلی (211)

                    طیوری اسماعیل

                    رئیس اداره خدمات و پشتیبانی امور اداریtayory@iiees.ac.ir
                    داخلی (222)

                    فخری مهری

                    کارشناس امور مالیfakhri@iiees.ac.ir
                    داخلی (213)

                    فرتوزی شکوه

                    متصدی امور دفتری امور اداریfartoozi@iiees.ac.ir
                    داخلی (312)

                    فلاح اکبری هاجر

                    کارشناس امور مالیh.fallahakbari@iiees.ac.ir
                    داخلی (208)

                    قنبرپور یحیی

                    کارشناس مسئول بودجه، تشکيلات و توسعه منابعy.ghanbarpour@iiees.ac.ir
                    داخلی (364)

                    کربلایی حسنی سهیل

                    مسوول خدمات و نقلیه امور اداریhkhassani@iiees.ac.ir
                    داخلی (140)

                    کرمی شوگار

                    کارشناس بودجه، تشکیلات و تحول اداریsh.karami@iiees.ac.ir
                    داخلی (311)

                    لولو رویا

                    مسوول دفتر دفتر معاونتr.lolo@iiees.ac.ir
                    داخلی (227)

                    مالکی محمد تقی

                    نامه رسان امور اداری
                    داخلی (201)

                    نصیر محمد صالح

                    کارشناس امور اداری
                    داخلی (207)