فعالیت‌های این مدیریت در قالب گروه‌های بررسی بودجه و اعتبارات، برنامه‌ریزی و آمار و بررسی تشکیلات انجام می‌گیرد و مهمترین وظایف آنها عبارتند از:

  • تهیه و تدوین شاخص‌های تنظیم بودجه و تشکیلات؛
  • تهیه، تنظیم و تلفیق بودجه در قالب اهداف کلی پژوهشگاه، ضوابط اجرایی بودجه و مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه؛
  • بررسی و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشگاه و تنظیم برنامه زمان‌بندی شده فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و عمرانی؛
  • تهیه، بررسی و مبادله موافقتنامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی و دفاع از آنها در مراجع رسیدگی؛
  • تهیه آمارها و نمودارهای مورد نیاز از فعالیت‌ها و عملکرد پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آنها؛
  • بررسی نیازهای آموزشی کارکنان در سطوح مختلف شغلی و برنامه‌ریزی اجرای برنامه‌های آموزشی؛
  • تهیه و تدوین مجموعه شرح وظایف و پستهای سازمانی پژوهشگاه و تشخیص و تعیین رسته و رشته شغلی؛
  • بررسی پست های سازمانی به منظور برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه.