بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه و محتویات

مقدمه:

تحقیقات انجام شده روی اثر زلزله بر سیلوها بسیار کم و اندک هستند در طول زلزله دیواره‌ سیلو تنشهای اضافی ناشی از توزیع‌ فشار نامتقارن در سیلو را تجربه می‌کند، آیین‌نامه‌های مختلف برای محاسبه نیروی زلزله وارده بر سیلوها روابط مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که در اکثر آنها برای محاسبه برش پایه ۸۰ درصد وزن مواد ذخیره شده در داخل سیلو بعنوان وزن موثر در تعیین نیروی زلزله در نظر گرفته شده است، ولی قسمت چهارم آیین‌نامه Eurocode 8 فشارهای افقی ناشی از اثرات زلزله را با استفاده از روابط ساده شده در نظر می‌گیرد.
بدلیل پیچیدگی‌های موجود در مدلسازی سیلوها با استفاده از روش اجزاء محدود از قبیل مدلسازی صریح مواد ذخیره شده در سیلو با مدل رفتاری مناسب، مدلسازی رفتار غیرخطی مصالح بتنی دیواره سیلو و اندرکنش خاک و سازه محققان کمتر به مدلسازی سیلوهای بتنی با استفاده از مدلهای عددی پرداخته‌اند. در این تحقیق سعی شده است رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی با استفاده از مدلسازی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن ضوابط ارائه شده در آیین‌نامه‌ها برای طراحی سیلوها ارزیابی شوند، در ادامه برای بررسی ضریب وزن موثر ۸۰ درصد پیشنهاد شده در آیین‌نامه‌ها آزمایشهای دینامیکی بر روی مدلهای سیلوی کوچک مقیاس نیز انجام شده‌اند.