.

کارگاه طراحی لرزه ای شبکه های فاضلاب در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۳ در سالن جلسات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.
در آغاز کارگاه ضمن معرفی کلیات دستورالعمل طراحی لرزه ای مجاری فاضلابرو که توسط پژوهشکده مهندسی سازه در دست تدوین می باشد، چالش ها و فرصت های پیش رو به منظور پیاده سازی این دستورالعمل به بحث گذاشته شد.
در طی مباحثی که توسط دکتر کلانتری، دکتر گودرزی و دکتر بسطامی ارائه شدند، به لزوم توجه به ویژگی و روشهای اجرایی در پروژه های کشور به لزوم رعایت مفاد دستورالعمل و توجه به تدوین استانداردها و معیارهای لازم برای ساخت قطعات و لوله ها در برنامه ریزی جامع دستگاه های اجرایی و مدیریتی ذیربط در زمینه کاهش آسیب پذیری زلزله تاکید گردید.
در آخرین بخش این نشست، از برنامه آزمایشگاهی پژوهشگاه که در کنار فعالیت تدوین دستورالعمل یاد شده انجام می شود بازدید به عمل آمد.
در این نشست میهمانانی از شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های مهندسان مشاور و سازندگاه لوله و قطعات مورد استفاده در سامانه های آب و فاضلاب شهری حضور داشتند