بازشناسی نقاط قوت و ضعف سازه های سنتی ایرانی در برابر نیروهای استاتیکی و دینامیکی

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری»

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پنجمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها

پژوهشگاه و وزارت نفت زمینه های همکاری های مشترک را مورد بررسی قرار دادند

برنامه زمانبندی چهارمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها» ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه۱۳۹۲