بین کارکردهای یونسکو و پژوهشگاه زلزله شناسی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

بازدید نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) از پژوهشگاه

کارگاه آموزشی تخصصی” تحلیل تاریخچه زمانی در طراحی سازه ها و انتخاب شتابنگاشت” ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳