دکتر محمد کاظم جعفری : پژوهشگاه با ایجاد ارتباط موثر با نهادهای حاکمیتی به دنبال ایفای نقش راهبردی وعلمی خویش در جهت کاهش خطر لرزه ای کشور است.

انتصاب روٌسای جدید پژوهشکده “زلزله شناسی”، “مدیریت خطرپذیری و بحران” و “مرکز پیش بینی زلزله”