همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه شانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در سراسر کشور برگزار شد

ششمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتارکمانشی ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی

ارائه مدل رفتاری میانقاب‌های دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی- لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری