نمایش فیلم مستند ۵۰۰۰ سال مهندسی در ایران در سالن همایش پژوهشگاه