کارگاه مقاوم سازی ساختمانهای بنایی در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7)

گزارش روند مقاوم سازی مدارس تهران در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7)

آغاز هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) تهران ، ۲۸ ـ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

به همت پژوهشگاه، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ کنفرانس (SEE7)، با ارائه بیش از ۶۰۰ مقاله از ۴۱ کشور جهان برگزار می شود

نقش علم و فناوری در اجرای برنامه های کاهش خطرپذیری در چارچوب پیمان سندای، با مشارکت یونسکو و سازمان ملل

برگزاری مجموعه کنفرانس های (See) هویت و شناسنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله است

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به دنبال برقراری ارتباط بین بدنه علمی کشور با بدنه اجرایی است

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با حضور دکتر فرزاد نعیم