ششمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری در تاریخ: ۲۱ – ۲۲آبان ماه۱۳۹۳

پروژه سنسورهای شتابنگاری در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله رونمایی شد

عضویت پژوهشگاه در کمیته های ملی پژوهشهای همگام برای کاهش سوانح طبیعی

بازدید نمایندگان یونسکو از کشورهای اندونزی، شیلی، افغانستان و پاکستان از پژوهشگاه

مرکز علوم زمین GFZ آلمان مجموعه سخنرانی های علمی را در پژوهشگاه برگزار می کند

برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای سال ۹۵-۹۴ کد رشته محل های سازه: ۳۳۳۷ ، ژئوتکنیک: ۳۳۳۶ ، خطرپذیری: ۳۳۳۵

زمان مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۵-۹۴ ، رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی (شنبه ۹۴/۳/۹)