گزارش زمین لرزه ۹ مرداد ۱۳۹۴ ، شمال باختری گلباف کرمان

در آغاز هفته دولت نخستین نشست خبری کنفرانس SEE7 برگزار گردید

انتصاب و معارفه رییس پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران، و مسئول هسته تحقیق و توسعه هشدار سریع در پژوهشگاه

لزوم اجرایی سازی شناسنامه فنی ساختمان با درنظر گرفتن “استاندارد ملی ارزیابی و رتبه بندی کیفیت و ایمنی ساختمان ها