برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان” اولین آرایه لرزه ای با دهانه بسیار کوچک ایران در سایت آزمایشی شمال شرق تهران”

گزارش زمین لرزه ۳ شهریورماه ۱۳۹۴، جنوب باختری فیروز کوه با بزرگای محلی ۴/۶