سالروز زمینلرزه ۱ مهر ۱۳۲۶ دوست آباد با بزرگای ۶/۸ ، جنوب فردوس- خراسان

فصلنامه علمی- پژوهشی “علوم و مهندسی زلزله ” امتیاز نشر دریافت کرد

امروز سالروز زلزله ٢٠ سپتامبر ١٩٩٩ چی چی در تایوان

تست نقشه

قابل توجه کلیه دانشجویان وردی ۱۳۹۴ (تغییر در برنامه کلاس ها )