اولین روز ازجلسه پروژه زیر منطقه ای تحلیل خطر و زلزله پذیری کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ( افغانستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان ) در تاریخ نهم آذرماه برگزار شد

هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با رویکرد محله محور برگزار شد

فردا بزرگترین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور برگزار می شود

جلسه راه اندازی پروژه زیرمنطقه ای تحلیل خطر و خطرپذیری لرزه ای کشورهای تحت پوشش دفترمنطقه ای یونسکو درتهران

هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی هشتم آذر ماه در سراسر کشور به اجرا گذاشته می شود

زمین لرزه ۳ آذر ۱۳۵۵ ( ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶) چالدران-مرادیه، ترکیه

زمین‌لرزه ۲۶ آبان ۱۲۷۲ ( ۱۷ نوامبر ۱۸۹۳) جنوب قوچان

برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی