حضور پژوهشگاه در اولین نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی

پژوهشگاه برای ارائه خدمات علمی و تخصصی به سازمان مدیریت بحران کشور آماده است

برنامه سخنرانی های ماهیانه پژوهشکده زلزله شناسی پاییز و زمستان ۱۳۹۴

زمین‌لرزه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۰) محمدآباد ریگان (فهرج/ حسین‌آباد) کرمان

زمین‌لرزه ۲۹ آذر ۱۳۵۶ (۱۹ دسامبر ۱۹۷۷) گیسک (باب تنگل) کرمان

زمین‌لرزه های ۲۹ آذر کرمان (۱۳۵۶ گیسک و ۱۳۸۹ محمدآباد ریگان)

زمین‌لرزه ۲۸ آذر ۱۳۵۹ ( ۱۹ دسامبر ۱۹۸۰) سلفچگان قم