برنامه سخنرانی های علمی اعضای هیات علمی پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک به مناسبت هفته پژوهش

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران به مناسبت هفته پژوهش

زمین لرزه ۲۲ آذر ۱۳۳۶ (۱۳ دسامبر ۱۹۵۷) فارسینج کرمانشاه

برنامه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده ها به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده زلزله شناسی به مناسبت هفته پژوهش

زلزله ۱۶ آذر ۱۳۶۷ (۷ دسامبر ۱۹۸۸) اسپیتاک ارمنستان

گام های پایانی در احداث دیوار عکس العمل آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه

دومین روز از جلسه پروژه زیر منطقه ای تحلیل خطر و زلزله پذیری کشورهای تحت پوشش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ( افغانستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان ) در تاریخ دهم آذرماه برگزار شد