برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی «روش های نوین تحلیل خطر زمین لرزه »

زمین لرزه ۲ بهمن ۱۳۲۸ (۲۲ ژانویه ۱۹۵۰) دهنو (عسلویه)

زمین لرزه ۲ بهمن ۹۳۴ (۲۳ ژانویه ۱۵۵۶) شانکسی، چین