مقاومت سنسورهای IIEES-HAT در برابر شرایط محیطی مورد آزمون قرار گرفت

نحوه برخورداری محصولات فناورانه پژوهشگاه از امتیاز مالکیت های معنوی بررسی گردید

زمین لرزه ۱۷ بهمن ۱۰۱۹ (۵ فوریه ۱۶۴۱) دهخوارقان-تبریز

زمین لرزه ۱۶ بهمن ۱۳۷۵ (۴ فوریه ۱۹۹۷) گرمخان، خراسان شمالی