بازدید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از پژوهشگاه

زمین‌لرزه ۲۳ فروردین ۱۳۱۴ (۱۱ آوریل ۱۹۳۵) کسوت مازندران

زمین‌لرزه ۲۳ فروردین ۱۳۵۰ (۱۲ آوریل ۱۹۷۱) تزرج، هرمزگان

زمین‌لرزه ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ (۱۰ آوریل ۱۹۷۲) قیر-کارزین

زمین‌لرزه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱۳) شنبه، بوشهر

زمین‌لرزه ۱۷ فروردین ۱۳۵۶ (۶ آوریل ۱۹۷۷) ناغان، چهارمحال و بختیاری