اطلاعیه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری، سال تحصیلی ۹۶-۹۵