زمین‌لرزه ۸ مرداد ۱۳۴۹ ( ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰) مراوه تپّه-قرناوه

الگوی دستیابی به سیستم ایده آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله

زمین‌لرزه ۶ مرداد ۱۳۶۰ ( ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۱) سیرچ کرمان

زمین‌لرزه ۳۰ تیر ۱۳۸۹ ( ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۰) اشکنان فارس

سخنرانی آقای دکتر مارکار گریگوریان: دستیابی به سیستم ایده‌آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله

برگزاری چهارمین دوره آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله»

زمین‌لرزه ۲۴ تیر ۱۳۰۸ ( ۱۵ ژوئیه ۱۹۲۹) ایذه-اندیکا