بازدید رئیس امور تحقیقات و فنّاوری معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پژوهشگاه

برگزاری پنجمین دوره آموزشی- تخصصی مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله

jsj