آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله به عنوان طرح برتر بتنی کشور انتخاب گردید